Introduktion
Beskrivelse
Undervisningsplan
Arbejdsformer
Undervisere
Studerende
Studieordning
Brochure
Ansøgningsskema
Kontakt
Intranet
   

Hvem underviser i miljøvurdering?

Masteruddannelsen i teknisk-videnskabelig miljøvurdering går på tværs af traditionelle fagskel, og lærerne på uddannelsen har da også en meget forskelligartet baggrund, hvilket fremgår af listen nedenfor.

Udover den faste gruppe af miljølærere fra Aalborg Universitet, vil der også optræde gæsteforelæsere fra andre universiteter, private virksomheder og offentlige forvaltninger - folk, der ved noget om miljø og som har indflydelse på hvordan, og hvor højt, miljø vurderes og prioriteres.

I 2007 var det blandt andet USAs tidligere vice-præsident og miljødebatør Al Gore; præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen, tidligere miljøminister Svend Auken og formanden for Folketingets miljøudvalg og tidl. direktør i Miljøstyrelsen Steen Gade.

Den faste lærergruppe består af:


Finn Arler, ph.d., dr.scient., lektor i Humanøkologi.
Har især arbejdet med forskellige natur- og miljøetiske problemstillinger, herunder spørgsmål om bæredygtighed, demokrati, retfærdighed, drivhuseffekt, biodiversitet og landskabs- og naturkvalitet. Har bl.a. skrevet afhandlingen Biodiversitet. Videnskab kultur etik bd. 1-2, og redigeret bøgerne Kulturlig økologi, Miljø og etik, Cross-cultural Protection of Nature and the Environment, og Humanøkologi. Miljø teknologi og samfund.

Henrik Riisgaard, Ekstern Lektor, Civilingeniør.
Forsker blandt andet i etableringen og effekten af politiske styringsmidler i en produktorienteret miljøindsats, eksempelvis miljømærker og offentlige grønne indkøb. Underviser og vejleder i miljøregulering generelt og især i kurser om livscyklusvurdering og eco-design. Er desuden aktiv i Miljøforum Nordjylland.

Per Christensen, Biolog og ph.d, professor i miljøplanlægning ved Aalborg Universitet.
Tidligere vismand i det nu nedlagte Naturråd. Har de sidste 25 år arbejdet med natur- og miljøpolitikken i Danmark. Dette har omfattet en række undersøgelser af miljøreguleringen af virksomheder, miljøledelse og renere teknologi men også plansystemets udvikling hen mod i stadig højere grad at kunne indoptage miljømæssige målsætninger.

Frede Hvelplund, Økonom og socialantropolog, professor i energiplanlægning, Dr. Techn.
Arbejder især med studier af de politiske og økonomiske betingelser for en teknologiændring i retning af vedvarende energi og energibesparelser. Har publiceret en lang række bøger og artikler. I 2001 offentliggjordes tre bøger om henholdsvis Fast pris eller kvote til fremme af den vedvarende energi, Illusionen om elliberalisering og Energi og demokrati. Underviser bl.a. i energiplanlægning og projektvurdering.

Lone Kørnøv, Civilingeniør, ph.d., lektor i miljøplanlægning.
Arbejder med forskellige former for miljøplanlægning, herunder VVM og strategisk miljøvurdering. Har publiceret (eller været medforfatter på) flere rapporter om anvendelse af strategisk miljøvurdering i planlægningen.

Søren Løkke, Civilingeniør, ph.d.
Arbejder med miljøpolitik og forsigtighedsprincippets historie og anvendelse i kemikaliereguleringen i Danmark og EU. Har publiceret rapporter om kemiske stoffers omsætning i samfundet og om politikdannelse i forbindelse med hormonforstyrrende stoffer. Underviser blandt andet i kurset Økologi og Miljølære på Humanøkologi-uddannelsen.


Eskild Holm Nielsen, Civilingeniør, ph.d., lektor i miljøplanlægning.
Forsker og underviser i miljøpoltik og miljøregulering med særlig vægt på virksomheders forebyggende miljøarbejde. Har publiceret bredt inden for området. Institutleder på Institut for Samfundsudvikling og Planlægning

Brian Vad Mathiesen, Civilingeniør, Ph.D
Arbejder med design og modellering af fremtidens energisystemer baseret på brændselsceller. Energisystem-modellering og livscyklusvurderinger er de centrale redskaber til at undersøge, hvilke energisystemer og hvilke brændsler, vi skal anvende i fremtidens effektive og fleksible energisystemer baseret på vedvarende energi.


Poul Alberg Østergaard, lektor, civilingeniør og ph.d. i energiplanlægning.
Arbejder med tekniske, organisatoriske og økonomiske analyser af muligheden for nedsættelse af energiforbruget. Har skrevet en række artikler om transmissionsnettet og vindkraft.

Bernd Möller, Lektor, Dipl.-Ing., Ph.D.
Arbejder med geografiske energi- og stofstrømsanalyser inden for energi- og miljøplanlægning. Forsker anvendelsesorienteret i de rumlige vekselvirkninger mellem ressourcer, energisystemet og forbrugeren. Har analyseret forsyningskæder for bioenergiressourcer i en række lande vha GIS


Lars Brodersen, Lektor, Landinspektør, dr.sc.techn.
Hovedinteresse i formidling og kommunikation af stedbestemt information (geokommunikation). Hvordan kommer man til at arbejde bevidst og struktureret med selve indholdet i geokommuni- kation og GIS, således at brugeren forsynes med et rimeligt og relevant beslutningsgrundlag?


Tine Jørgensen, Lektor, civilingniør, Ph.D.
Beskæftiger sig med det forebyggende miljøarbejde, primært på virksomhedsniveau med fokus på miljøstrategi, miljøledelsesystemer (ISO 14001) og grønnere produkter. Fokuserer også på, hvordan virksomhederne reagerer og interagerer internt og i relation til deres netværk. Beskæftiger sig desuden med arbejdsmiljøledelsessystemer og integrerede ledelsessystemer.

Mette Mosgaard, civilingeniør, Ph.D
Arbejder med produktorienterede miljøledelsessystemer og Corporate Social Responsibility. Har den sidste tid specielt haft fokus på, hvordan virksomheder samarbejder med deres leverandører omkring miljømæssige problemstillinger.

Jannick Schmidt, civilingeniør, ph.d., Adjunkt
Arbejder med livscyklusvurdering (LCA) som hovedområde. Dette omfatter både praktisk udarbejdelse af LCA’er samt metodeudvikling. Beskæftiger sig desuden med miljøregulering (VVM, SMV, traditionel miljøregulering – miljøbeskyttelsesloven/krav og tilsyn) såvel nationalt som i en global kontekst.