Introduktion
Beskrivelse
Undervisningsplan
Arbejdsformer
Undervisere
Studerende
Studieordning
Brochure
Ansøgningsskema
Kontakt
Intranet
   
Beskrivelse af Miljømaster-uddannelsen
Miljøområdet har i løbet af de seneste årtier fået en stadig mere central samfundsmæssig placering. Det gælder både i den offentlige regulering og planlægning, i virksomhedernes ledelse og planlægning, indenfor undervisningsområdet og i den brede offentlige debat.

Der er som følge heraf blevet udviklet en række procedurer og metoder, der på forskellig måde sigter på at inddrage miljøforhold i alle beslutningsprocesser.


Besøg på Aalborg Portland, efteråret 2008.

Blandt de forskellige procedurer og metoder, der anvendes i offentligt regie, kan nævnes VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet), SMV (Strategisk Miljøvurdering), grønne regnskaber, risikovurderinger, livscyklus-vurderinger (LCA), kvalitets-vurderinger af habitater, landskabskarakter-vurderinger, geografiske informationssystemer (GIS) og miljøøkonomiske vurderingsmetoder.

I privat regi er der tilsvarende udviklet forskellige miljøledelses-systemer (ISO 14001, EMAS), der tager sigte på at forbedre virksomhedernes miljøforhold på grundlag af forskellige former for miljøvurdering, ofte i kombination med inddragelse af social ansvarlighed (CSR).


Besøg i Region Nordjyllands hus i Bruxelles, marts 2011. Oplæg om lobbyistens rolle i EU-systemet af Danmarks eneste fuldtids-lobbyist Jacques Hoffenberg.

Miljøvurdering er i den forbindelse blevet et nøgleelement. Det gælder både i relation til alle de specifikke afgørelser i privat og offentligt regi og i relation til prioriteringen af miljøforhold mere generelt. Miljøeffekter skal opgøres og vurderes både indbyrdes og i forhold til andre relevante hensyn. Et stort antal mennesker bliver involveret i miljøvurdering, ikke mindst fordi en række af procedurerne til miljøvurdering involverer forskellige former for borgerinddragelse.

Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere i offentligt eller privat regie, som ønsker at udvikle en stærkere kompetence til at varetage miljøledelses- og miljøvurderingsfunktioner eller som forventer at bruge kendskabet til miljøvurdering i en formidlingsmæssig sammenhæng. På grund af miljøområdets tværfaglige karakter, er det typisk for ansatte indenfor miljøområdet, at de er bredt funderede og kan have baggrund i såvel natur- som samfundsvidenskab, humaniora, ingeniør- eller sundhedsvidenskab.

Uddannelsen er opbygget af 4 moduler svarende til fire halvår.


Fra ekskursion i Mols Bjerge, foråret 2008.

Efter- og Videreuddannelse
Aalborg Universitet udbyder masteruddannelsen som efter- og videreuddannelse. Uddannelsen løber over 2 år med i alt 12 seminarer undervejs. Det forventede tidsforbrug svarer til et halvtidstudium, og de fleste deltagere er beskæftigede inden for miljøområdet sideløbende med uddannelsen.

Undervisningen er tilrettelagt som fjernundervisning samt 6 seminarer (torsdag aften til lørdag eftermiddag) pr. år. Seminarerne vil fortrinsvis finde sted i Aalborg.

Obligatoriske kurser
De fleste kurser er placeret på de første to moduler og skal give de studerende et bredt kendskab til miljøvurderingsteknikker og den sammenhæng de anvendes i.

 • Offentlig miljøregulering og planlægning
 • Ingeniørfaglige evaluerings-metoder
 • Risikovurdering
 • Økonomiske miljøvurderings-metoder (cost-benefit, cost-effectiveness, feasibility studies)
 • Geografiske Informations Systemer (GIS) og scenarieteknikker
 • Livscyklusvurderinger, simulering ved hjælp af PC-værktøjer
 • VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) og SMV (Strategisk Miljøvurdering)
 • Energisystemanalyse
 • Miljøkommunikation og participatoriske metoder
 • Miljøetik og miljøpolitik

Valgfrie kurser
På uddannelsens tredje modul kan de studerende specialisere sig. Denne specialisering understøttes af valgfrie kurser. I første omgang har specialiseringskurser været udbudt inden for:

 • Miljøvurdering på energiområdet
 • Biodiversitet og det åbne land (herunder GIS)
 • Miljøledelse i industrien (Corporate Environmental Management)

Miniprojekter og projekter
Udover kurserne består et væsentligt element af uddannelsen af miniprojekter og det større afsluttende projekt, hvor de gennemgåede teknikker og metoder anvendes på aktuelle problemstillinger. I samråd med vejledere kan de studerende selv bestemme, hvad de vil skrive miljøvurderingsprojekter om og hvordan problemstillingen afgrænses.

De fleste vælger projekter, som de har kendskab til i tilknytning til deres arbejdsplads. De får således mulighed for at afprøve nye metoder på og gå mere i dybden med emnerne, end de typisk har mulighed for i hverdagen.

Et udsnit af projekttitler fra de seneste år illustrerer spredningen:

 1. Miljøvurdering af oprensningsmetoder for forurenet jord
 2. Anvendelse af livscyklustankegangen i grønne regnskaber
 3. Forslag til bekendtgørelse om husdyrgødning for Færøerne
 4. Implementering af WEEE-direktivet i Danmark
 5. Bondeoprøret i Fjerritslev - om VVM-vurdering af husdyrbrug
 6. Bæredygtig skovdrift
 7. CO2-regnskaber i kommunerne
 8. Klimaplan 20-20-20 og nye store vindmøller på land
 9. Skovarealer og grundvandsbeskyttelse
 10. Brug af Landskabskarakteranalyse i kommunalt regie
 11. Kortlægning af invasive arter
 12. Klima i kommunale miljøvurderinger
 13. Fremtidens forstæder
 14. LAR som landskabsforbedringsmulighed
 15. Krav om beskyttelse af biodiversitet i fødevareproduktionen


Gæsteforelæsning af canadieren Ingmar Lee - skovarbejder, aktivist og forsker - om de canadiske skoves skønhed og problemerne med deres ødelæggelse, november 2008