Introduktion
Beskrivelse
Undervisningsplan
Arbejdsformer
Undervisere
Studerende
Studieordning
Brochure
Ansøgningsskema
Kontakt
Intranet
   

Arbejdsformer på miljømaster-uddannelsen

6 årlige weekendseminarer fra torsdag til lørdag
Masteruddannelsen er bygget op omkring de seks årlige seminarer, der finder sted på Aalborg Universitet.

På seminarerne veksles mellem gæsteforelæsere og oplæg fra uddannelsens faste undervisere, efterfulgt af diskussion, arbejde med computermodellering, gruppearbejde og deltagernes præsentation af kursusopgaver.

Undervisningen på seminarerne foregår almindeligvis fra torsdag kl 20 til lørdag kl. 15.


Deltageroplæg på internatseminar. Produktorienteret miljøledelse kan godt præsenteres på en underholdende måde.

Mellem seminarerne
I perioderne mellem seminarerne foregår studiearbejdet mere selvstændigt med litteraturstudier (ca. 3000 sider i alt), projektarbejde, opgaveskrivning og computersimuleringer. Dele af litteraturen vil være på engelsk og flere anvendte programmer har en engelsk brugergrænseflade.

Der skal i gennemsnit regnes med omkring 15 timers studiearbejde pr. uge, svarende til et studie på halv tid.

De opgaver, som skrives undervejs, er knyttet til de såkaldte Studieenhedskurser (SE-kurser), og er forskellige i både form og indhold. Nogle er gruppeopgaver, andre individuelle opgaver. Nogle opgavebesvarelser fremlægges for de øvrige deltagere, mens andre bedømmes uden fremlæggelse.


Præsentation af miljøledelsessystem ved besøg på Aalborg Portland.

Arbejdet på 1. og 2. år
Arbejdsformerne vil være variere mellem 1. og 2. år. Det første år tilstræbes en generel forståelse og praktisk færdighed i den anvendte teknikker og metoder. Der er dog også nogen mulighed for at gå i dybden med delementer gennem miniprojekter i selvvalgte delemner.

På andet år kan de studerende i højere grad selv vælge, hvilke værktøjer de vil specialisere sig i. Som supplement til obligatoriske kurser, vil der være valgfrie overbygningskurser. Endelig afsluttes med et afgangsprojekt, som gennem et helt semester giver vidde muligheder for fordybelse. Her vil de studerende, under universitetes vejledning, typisk fordybe sig i problemstillinger, der er relevante for deres arbejdsgivere og deres profesionelle karrierer.


Fiskeritemadag med besøg på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals med kig bag kulisserne. Her er det sælerne, der studeres.

Undervisningen på begge år understøttes af en kodeordsbeskyttet del af internettet, hvor bl.a. seminarprogrammer, opgaver, litteraturlister, links, oplæg og foredragsnoter løbende opdateres. Universitetet sørger for softwarelicenser til computerprogrammerne.

Alle studieenhedskurser og projekter afsluttes gennem prøver, hvorved der sker en individuel bedømmelse. Det gælder også i de tilfælde, hvor projekterne laves i et samarbejde med andre studerende. Karakterer gives efter den nye 7-trins karakterskala. Der medvirker ekstern censor ved hvert andet projekt.


Undervisningen omfatter også mere traditionelle former for undervisning. Her er det Frede Hvelplund, der underviser i Miljøøkonomi.

Eksempler på projekter

 • Integrerede ledelsessystemer. Barrierer og incitamenter for at integrere miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer
 • Miljøvurdering – VVM og SMV
 • Nye mindre landvindmøller i Danmark
 • Registrering, formidling og naturforvaltning i skoven
 • Kortlægning af natur- og landskabshensyn ved udvikling af nye byer og bybånd
 • Vandrammedirektivet- er vi klar?
 • Komparativt studie af formålsparagraffer i de nordiske naturbeskyttelseslovgivninger
 • Medarbejderinddragelse og miljøkommunikation i virksomheder
 • Miljøvurdering - indsamling af af papir fra private hustande i Frederikshavn Kommune
 • Livscyklustankegangen anvendt i forhold til det grønne regnskab
 • Indikatorer med relevans for udviklingen af naturkvaliteten i Århus Kommune
 • VVM-vurdering af husdyrbrug
 • Forslag til bekendtgørelse om husdyrgødning for Færøerne
 • SMV-loven med særligt fokus på screening og væsentlighedsvurdering
 • Miljøvurdering af oprensningsmetoder for forurenet jord
 • Produktorinetret Grønt Regnskab
 • Træ som energikilde i fremtidens energiforsyning
 • Spildevandsløsninger i nyt sommerhusområde
 • Konfliktforebyggende lokalisering af virksomheder i Frederikshavn Kommune
 • Implementering af WEEE-direktivet i Danmark
 • VVM på husdyrbrug - med fokus på nitratudvaskning fra rodzonen
 • Beplantede filteranlæg
 • Muligheder for at nedbringe næringssaltbelastningen af Randers Fjord
 • Administration af dambrugernes ansøgninger om indvinding af overfladevand
 • Biodiversitet i skovnaturen
 • Miljøvurdering af bilskrotordningen
 • Forslag til regionplanlægning for Færørerne - Vagár som eksempel


Fra ekskursion til Mols Bjerge. Skovfoged Kim Egefjord fortæller om de seneste forandringer i området.